Проект BG05M2OP001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ
Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ– фаза 1“ – „Нов шанс за успех“

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

 

 

ТВОЯТ ЧАС
Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 


Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“