Информация за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Информация за изпълнение на Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с бенефициент МОН, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.,
съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

 

Информация за изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с бенефициент МОН, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.,
съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

 

Самостоятелни възложители по Дейност 1 на проект BG05M2OP001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
с бенефициент МОН, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.,
съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФИнформация за изпълнение на дейностите в Кампания 3 по проект BG05M2OP001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с бенефициент МОН, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ