Дейности по прилагане на политиката на приобщаващото образование в предучилищното и училищното
образование в област Сливен - презентации

 

Допълнителна подкрепа за деца със специални образователни потребности

 

Превенция на тормоза и агресията

 

Алгоритъмът за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите "Социално подпомагане"

 

1. Карта на услугите.pdf

2. Информация за същността на социалните услуги.pdf