АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
В РУО - СЛИВЕН
отвори

 

Анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РУО - Сливен - отвори

 

Административни услуги: Най-често задавани въпроси отвори

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Сливен през 2020 г. отвори

 


-----------------------------------------------------------------------------------------

Tерминално устройство за извършване на плащания

С цел подобряване качеството на административните услуги, предоставяни от Регионално управление на образованието - Сливен и в изпълнение на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, в РУО - Сливен е внедрен ПОС терминал за събиране на такси от граждани. Устройството се намира в стая 208 на РУО - Сливен. Разплащанията се осъществяват чрез карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Р България.

-----------------------------------------------------------------------------------------

При необходимост от подаване на документи за извършване на административна услуга на лица с увреждания, които не им позволяват достъп до деловодството на РУО – Сливен, може да се обадите за съдействие на Гергана Данчева – технически сътрудник-касиер на телефони: 044/611002; 0879 405320.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ПРОТОКОЛ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

 

ЗАЯВЛЕНИЕ


ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ
 

 

Издаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

ЗАЯВЛЕНИЕ


ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

----------------------------------------------------------------------------------------

Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

 

ЗАЯВЛЕНИЕ


ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ


----------------------------------------------------------------------------------------

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

ЗАЯВЛЕНИЕ


ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ, С КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИМА ПОДПИСАНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

 

Номерацията на френските класове и съответствието им с българските

 

Държави, подписали Хагската конвенция за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични документи ( 1961 г.)

 

Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

 

ПРАВИЛА
за работа на експертната комисия по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация, съгласно Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерство на образованието и науката

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
за идентичност на лице с различни имена 

-----------------------------------------------------------------------------------------


Издаване на удостоверение за осигурителен доход по образец /УП 2/ - образецИздаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на

 осигурени лица по образец /УП 3/ - образец
 

ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация

 

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Регионално управление на образованието - Сливен за 2019 г. /съгласно чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ - отвори

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Регионално управление на образованието - Сливен за 2020 г. /съгласно чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ - отвори
 

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация на РУО - Сливен -  отвори

 

Заявление - образец за достъп до обществена информация  изтегли

 

ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя изтегли

 

Годишен отчет на РУО - Сливен по Закона за достъп до обществена информация за 2016 година отвори

 

Годишен отчет на РУО - Сливен по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година отвори

 

Годишен отчет на РУО - Сливен по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година отвори

 

Годишен отчет на РУО - Сливен по Закона за достъп до обществена информация за 2019 година отвори

 

Годишен отчет на РУО - Сливен по Закона за достъп до обществена информация за 2020 година отвори

 

-----------------------------------------------------------------------------------------